Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie „Park oczami dziecka”. Termin nadsyłania prac przedłużony do 7 lipca

2017-07-03

Do 7 lipca można jeszcze nadsyłać prace na konkurs plastyczny „Park oczami dziecka”, który jest adresowany do najmłodszych. Z najciekawszych prac powstanie publikacja prezentująca Park Śląski z dziecięcej perspektywy.

Organizatorami konkursu są Park Śląski i Fundacja Park Śląski, a dofinansowanie na jego realizację przyznał Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Obrazy prezentujące Park Śląski mogą być wykonany dowolną techniką malarską, jednak w formacie nie większym niż A4. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich osób, które nie ukończyły 18 roku życia. Termin ich dostarczenia został wydłużony do 7 lipca.

– Wybór ukazywanych miejsc jest dowolny – tłumaczy Łukasz Buszman, rzecznik prasowy Parku Śląskiego. – Dzieci są bardzo wrażliwe, a ich prace bezkompromisowe. Dlatego liczymy, że napłyną do nas obrazy, które pokażą pakową przestrzeń z nieco innej perspektywy niż ta, którą widzimy jako dorośli.
Najlepsze prace znajdą się w książce „Park oczami dziecka” oraz otrzymają nagrody rzeczowe. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10 lipca.

Szczegóły w regulaminie.

REGULAMIN KONKURSU „PARK ŚLĄSKI OCZAMI DZIECKA”

§ 1
1. Organizatorami konkursu, zwanego dalej konkursem, są: Fundacja Park Śląski
(KRS: i Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A.
w Chorzowie (KRS: 0000169777), zwani dalej łącznie Organizatorem.
2. Tematem konkursu jest obraz wraz z jego opisem (dalej zwany „obrazem”) przedstawiający dowolnie wybrany fragment Parku Śląskiego.
3. Konkurs dofinansowywany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Dofinansowanie realizowane jest poprzez przekazanie nagród rzeczowych dla zwycięzców konkursu.
§ 2
Konkurs trwa od 1 czerwca do 7 lipca 2017 r.
§ 3
Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora (41 - 501 Chorzów, Al. Różana 2)
oraz na profilu Organizatora na portalu „Facebook”.
§ 4
Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich osób, które nie ukończyły 18-go roku życia,
za wyjątkiem członków rodzin osób zatrudnionych u Organizatora.
§ 5
1. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 8 obrazów.
2. Obraz może być wykonany dowolną techniką malarską, w formacie nie większym niż A4.
3. Każdy obraz musi zawierać krótki opis, sporządzony przez autora rysunku, wybranego miejsca lub wrażenie/wspomnienia związane z tym miejscem.
4. Rodzic/opiekun prawny uczestnika konkursu zgłaszającego obraz oświadcza, iż stanowi
on w całości utwór oryginalny, nie narusza praw autorskich osób trzecich, jest wolny
od jakichkolwiek zapożyczeń oraz nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Organizatora na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu korzystania z obrazu.
5. Zgłoszenie obrazu do konkursu jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi niewyłącznej licencji na wykorzystywanie przekazanego obrazu w publikacji w książce „Park Śląski
Oczami Dziecka”. Licencja udzielona zostaje na czas nieokreślony i nieograniczony terytorialnie. Licencja obejmuje prawo do powierzania utrwalania lub zwielokrotniania obrazu osobom trzecim.
6. Zgłoszenie obrazu do konkursu oznacza, że uczestnik zapoznał się z Regulaminem konkursu oraz w pełni go akceptuje.
7. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców konkursu.
§ 6
1. Obrazy można zgłaszać:
a. poprzez pocztą elektroniczną na adres: promocja@parkslaski.pl, w temacie wpisując:
„Park Śląski Oczami Dziecka”;
b. osobiście w siedzibie Organizatora w kopertach z opisem: „Park Oczami Dziecka”.
2. Każde zgłoszenie musi zawierać pisemną zgodę rodzica/opiekuna prawnego osoby zgłaszającej na jej udział w konkursie, a także imię i nazwisko autora obrazu oraz dane kontaktowe
(telefon lub adres poczty elektronicznej lub adres korespondencyjny).
3. Zgłoszone obrazy winny być dostarczone w stanie dobrym, w szczególności nie nosić śladów zagięć.
4. W wypadku zgłoszenia obrazu poprzez pocztę elektroniczną, w wypadku gdy Organizator uzna, iż wykonany skan obrazu jest nieodpowiedniej jakości, wybrany przez komisję konkursową
uczestnik zobowiązany będzie do dostarczenia obrazu w oryginale, w terminie wskazanym przez Organizatora.
§ 7
1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu zadecyduje komisja konkursowa składająca się z osób wybranych przez Organizatora.
2. Wyłonienie zwycięzców nastąpi w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r.
3. Wyłonionych zostanie maksymalnie 5 zwycięzców, których obrazy zostaną opublikowane
w książce „Park Śląski Oczami Dziecka”.
4. Obrazy przekazane po terminie wskazanym w § 2 (decyduje data wpływu na adres poczty elektronicznej lub złożenia w siedzibie Organizatora) lub niezgodne z Regulaminem
nie będą oceniane.
5. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni (telefonicznie lub listownie lub poprzez pocztę elektroniczną).
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru do publikacji tylko części obrazów zgłoszonych przez każdego ze zwycięzców konkursu oraz prawo stworzenia layoutu książki „Park Śląski Oczami Dziecka” według własnego uznania.
7. Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bądź zmiany jego warunków
bez podania przyczyn w dowolnym terminie.

Czytaj również

Our website uses cookies, m.in. for statistical purposes. If you do not want them to be saved on your disk, change the settings of your browser. More on this topic...