Příloha k přepravním podmínkám lanové dráhy "Elka" ze 4. května 2020

V souvislosti s doporučeními předsedy vlády, ministerstva zdravotnictví a Světové zdravotnické organizace ohledně zvláštní péče o společnou bezpečnost a ochranu zdraví jsou osoby využívající lanovou dráhu Elka povinni dodržovat následující pravidla:

1. Během pobytu v prostorách objektu a během cesty lanovkou si vždy zakrývejte ústa a nos a ruce se doporučuje zakrývat vlastními jednorázovými rukavicemi. Povinnost zakrýt si ústa a nos se nevztahuje na děti do 4 let a osoby, které mají problémy s dýcháním a osoby, které si kvůli svému zdravotnímu stavu nemohou nasadit nebo sundat ochranu obličeje.

2. Ruce je nutno dezinfikovat dezinfekčním prostředkem dostupným na stanicích lanové dráhy.

3. Čekáte-li na svoji jízdu lanovkou ve frontě, dodržujte odstup min. 2 m od ostatních osob.

Táto povinnost se nevztahuje na:

  • rodiče s dětmi vyžadujícími péči (do 13 let),
  • osoby žijící společně v jedné domácnosti,
  • osoby se zdravotním postižením, osoby neschopné se samostatně pohybovat, osoby s lékařským rozhodnutím o potřebě speciálního vzdělávání a jejich opatrovníky.

4. V infrastruktuře lanové dráhy Elka se mohou nacházet maximálně:

a) 2 osoby v případě gondoly, přičemž musí sedět na opačných koncích gondoly a musí udržovat od sebe odstup,

b) 2 osoby v případě sedačky, přičemž musí sedět na opačných koncích sedačky a musí udržovat od sebe odstup,

c) 1 osoba ve výtahu pro zdravotně postižené osoby,

d) 1 osoba u pokladny.

Tato omezení se nevztahují na:

  • rodiče s dětmi vyžadujícími péči (do 13 let),
  • osoby žijící společně v jedné domácnosti,
  • osoby se zdravotním postižením, osoby neschopné se samostatně pohybovat, osoby s lékařským rozhodnutím o potřebě speciálního vzdělávání a jejich opatrovníky.

5. Vozidla jsou dezinfikována každý den během parkování po ukončení přepravy osob.

6. Zaměstnanci lanové dráhy Elka jsou oprávněni uplatňovat další omezení související se zajištěním zdraví a bezpečnosti života osob využívajících lanovku Elka, včetně omezení výjimek uvedených v bodě 4.

7. Použité roušky a rukavice je nutno zlikvidovat v běžně dostupných koších na komunální odpad.

8. Výše uvedená pravidla doplňují Přepravní podmínky lanové dráhy „Elka“ během epidemie SARS-CoV-2.

9. Tato příloha vstupuje v platnost dnem přijetí a zůstává v platnosti až do odvolání.

Přepravní podmínky lanové dráhy Elka

1. Osoby využívající zařízení „Lanová dráha ELKA“, nebo osoby zdržující se v jeho prostorách, jsou povinné dodržovat ustanovení Jednacího řádu platného ve Vojvodském parku kultury a rekreace gen. Jerzego Ziętka v Chorzowě, s přihlédnutím ke zvláštním ustanovením stanoveným v těchto Přepravních podmínkách.

2. Zakoupením jízdenky na lanovou dráhu Elka se má za to, že cestující přijímá následující ustanovení a zavazuje se je dodržovat a uplatňovat.

3. Cestující nacházející se v prostorách lanové dráhy Elka musí postupovat náležitě opatrně a důsledně dodržovat pokyny obslužného personálu a informace zveřejněné na nástupištích a na podpůrných pilířích lanovky.

4. Lanovku Elka mohou využívat cestující, kteří si zakoupili příslušnou jízdenku. Cestující jsou na požádání příslušných služeb pokaždé povinni prokázat platnou jízdenku. Jízdenka je platná pouze v den zakoupení. Poslední jízda se koná 15 minut před uzavřením lanové dráhy.

5. Jízdenky lze zakoupit v automatech na jízdenky umístěných na obou stanicích LD Elka. Automaty na jízdenky se zablokují každý den 20 minut před ukončením provozu lanovky.

6. Je možné zakoupit jednosměrnou nebo obousměrnou (zpáteční) jízdenku. Osoby, které si zakoupily obousměrnou jízdenku, jsou povinné po ukončení cesty v jednom směru opustit stanici a přejít do vstupní zóny pro zpáteční jízdu. Obousměrná jízdenka neopravňuje cestovat mimo pořadí.

7. Děti do 13 let mohou zařízení používat pouze v doprovodu dospělé osoby, která je v případě potřeby schopna poskytnout dítěti potřebnou pomoc. Každé dítě zaujímá ve vozidle samostatné sedadlo. Děti s výškou do 125 cm mohou cestovat pouze v gondolách. Z důvodu nedodržení výše uvedených ustanovení předpisů se poplatek za nevyužité vstupenky nevrací.

8. LD Elka je přizpůsobena přepravě zdravotně postižených osob. Osoby se zdravotním postižením mohou lanovku používat pouze v doprovodu opatrovníka.

9. Provoz na nástupišti reguluje příslušná nástupištní služba lanové dráhy.

10. Cestující s platnou jízdenkou má právo:

a) Cestovat lanovkou v souladu se zakoupenou jízdenkou

b) Bezplatně přepravit malé příruční zavazadlo s hmotností nepřesahující 10 kg

c) Bezplatně přepravit invalidní vozík zdravotně postižené osoby, dětský kočárek, nebo dětské jízdní kolo

11. Cestující jsou povinni:

a) Dodržovat ustanovení přepravních podmínek a ustanovení jednacího řádu a pokynů pracovníků lanové dráhy

b) Zkontrolovat zakoupenou jízdenku a uschovat ji během jízdy až do momentu opuštění prostorů lanové dráhy

c) Zachovat klid v celém zařízení LD Elka (na stanicích i během jízdy), a to i v případě, že se pohyb lanovky zastaví

d) Pohybovat se na nástupištích pouze podél vyznačených koridorů

e) Po jízdě okamžitě a v souladu s označením opustit prostor vystupování

f) Zajistit veškeré volné oděvy (šatky, šály atd.) proti zachycení o prvky sedačky nebo gondoly

g) Zajistit veškeré předměty (např. telefon, brýle, klíče, peněženku atd.) před vypadnutím

12. Cestujícím se zakazuje:

a) Vcházet na nástupiště a nasedat bez povolení obslužného personálu

b) Nastupovat a vystupovat mimo určených míst

c) Používat lanovou dráhu a pobývat v jejích prostorách osobami pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek

d) Kouřit na stanicích a ve vozidlech lanové dráhy (jak na sedačkách, tak i v gondolách)

e) Houpat během jízdy vozidly lanové dráhy (sedačkami, gondolami), otevírat za jízdy zámek sedačky nebo dveře gondoly

f) Sedat si na křesla s batohy zavěšenými na zádech (batoh musí být položen na klíně) a držet zavazadla mimo vozidlo, a také jízda s kolečkovými bruslemi na nohou

g) Vcházet na podpěry podél trasy lanovky

h) Vyhazovat jakékoliv předměty během jízdy lanovkou

i) Převážet během jízdy na sedačce dítě na klíně

j) Přepravovat jízdní kola pro dospělé osoby

k) Přepravovat nebezpečné látky, zejména hořlavé, žíravé nebo zapáchající látky

l) Přivádět do prostor lanové dráhy a následně převážet zvířata. Výjimkou jsou vodicí a pomocní psi po předložení příslušného dokumentu

13. Po usednutí na sedačce zavřete zámek. Po opuštění stanice se ochranný rám z bezpečnostních důvodů sám automaticky uzamkne.

14. Sedačka slouží k přepravě max. 4 osob a gondola k přepravě max. 8 osob.

15. Bez souhlasu Správní rady Slezského parku je provoz obchodních a jiných služeb v prostorách stanic LD Elka zakázán.

16. V případě nepříznivých povětrnostních podmínek, výpadku proudu nebo jiné neočekávané události může být provoz lanové dráhy přerušen.

Vedení Slezského parku

Mobilní aplikace

Prozkoumejte, hrajte, plánujte a bavte se s celou rodinou!

AppStore Google Play
Naše webové stránky používají cookies, m.in. pro statistické účely. Pokud nechcete, aby byly uloženy na disku, změňte nastavení prohlížeče. Více k tomuto tématu...