Deklaracja dostępności strony internetowej

Park Śląski Spółka Akcyjna  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Parku Śląski

Data publikacji strony internetowej: 2021-10-25

Data ostatniej dużej aktualizacji:  2021-10-25

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Informacja o treściach niedostępnych:

  • pewne elementy strony nie spełniają kryterium kontrastu
  • na stronie internetowej występują niepełne opisy alternatywne elementów nietekstowych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-08-19

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-01-24

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiszowych

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Piotr Cierniak, adres poczty elektonicznej marketing@parkslaski.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 32 757 44 26. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.
Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Park Śląski Spółka Akcyjna powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Park Śląski Spółka Akcyjna niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Park Śląski Spółka Akcyjna może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy Park Śląski Spółka Akcyjna odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. .
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Rzecznik Praw Obywatelskich

Adres organu odwoławczego: al. Solidarności 77; 00-090 Warszawa

Adres e-mail organu odwoławczego: biurorzecznika@brpo.gov.pl

Telefon organu odwoławczego: (22) 55 17 700

Dostępność architektoniczna

Budynek Dyrekcji Parku Śląskiego S.A., al. Różana 2, 41-500 Chorzów

  1. Do budynku można wejść głównym wejściem od asfaltowej ulicy przy al. Różanej 2.
  2. Wejście jest zlicowane z nawierzchnią, nie ma stopni.
  3. W budynku znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami naparterze.
  4. Spotkania z osobami poruszającymi się na wózkach inwalidzkich odbywają się w pomieszczeniach na parterze.
  5. Budynek nie posiada więcej udogodnień dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym windy.
  6. Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Aplikacje mobilne

Park Śląski S.A. udostępnia następujące aplikacje mobilne:

Aplikacja mobilna

Zwiedzaj, graj, planuj, baw się z całą rodziną! Dzięki naszej aplikacji poznasz lepiej Park Śląski i nie zgubisz się w terenie.

AppStore Google Play
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...